Lijsten van bevoegde autoriteiten, erkende bedrijven alsook goedgekeurde apparatuur en uitrustingen op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen

Doelstellingen

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) bevat bepalingen voor de goedkeuring van apparatuur en uitrustingen of de erkenning van installatiebedrijven en technische diensten. Dergelijke goedkeuringen en erkenningen vallen onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten op grond van ES-TRIN en het bijbehorende regelgevende kader (te weten het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) of Richtlijn (EU) 2016/1629).

Deze website heeft tot doe

  • de leden van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) in staat te stellen informatie uit te wisselen over de goedkeuringen en erkenningen die op nationaal niveau worden verleend en
  • het publiek te informeren over goedgekeurde apparatuur en uitrustingen of erkende installatiebedrijven. Deze website bevat bovendien informatie bestemd voor de Commissies van deskundigen en de bevoegde autoriteiten op het gebied van de technische voorschriften voor binnenschepen.

Bepaalde informatie over de nationale regelgevingen op het gebied van de genoemde erkenningen en goedkeuringen is beschikbaar op een specifieke pagina.