Autorités compétentes pour l’agrément des appareils et équipements

Etat
Nom
Adresse
Téléphone
Télécopie
Courriel
Acronyme
Compétences par catégorie
BE Port de Bruxelles
Région de Bruxelles-Capitale
Place des armateurs, 6
B-1000 Bruxelles
+32 2 420 67 00 accueil@port.brussels Bruxelles appareil AIS Intérieur;
moteur
BE Service Public de Wallonie
Direction de la Gestion des Voies Navigables
Rue du Canal de l’Ourthe, 9,
B-4031 Angleur (Liège)
+32 4 231 65 33 info.batellerie@spw.wallonie.be Liège appareil AIS Intérieur;
moteur
BE Vlaamse overheid
Commissie voor Onderzoek te Antwerpen
Hoogmolendijk 1
B-2900 Schoten
+32 3 546 06 83 binnenvaartinspectie@wenz.be Antwerp appareil AIS Intérieur;
moteur
CH Schiffsuntersuchungskommission Basel Hochbergerstraßen 160
CH-4019 Basel
+41 (0)61 639 95 95 suk@portof.ch SUK-Basel moteur
CH Schweizerische Rheinhäfen Hochbergerstrasse 160
CH-4019 Basel
+41 (0)61 639 95 95 info@portof.ch SRH installation radar de navigation;
indicateur de vitesse de giration;
appareil AIS Intérieur;
tachygraphe
DE Generaldirektion
Wasserstraßen und
Schifffahrt
Dezernat Technische
Schiffssicherheit
Büro: Brucknerstraße 2
D-55127 Mainz
Postanschrift:
Postfach 31 01 60
D-55062 Mainz
+49 6131/979-0 +49 6131/979-157 zsuk@wsv.bund.de GDWS station d’épuration de bord;
moteur
DE Kraftfahrt-Bundesamt
(für Hilfsmotoren)
Dienstsitz Fördestraße 16
D-24944 Flensburg
+49 461 316 2422 +49 461 316 2801 kba-sgb422@kba.de KBA moteur
DE Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes; Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken Am Berg 3
D-56070 Koblenz
+49 261 98 19 0 fvt@wsv.bund.de FVT installation radar de navigation;
indicateur de vitesse de giration;
appareil AIS Intérieur;
tachygraphe
FR Ministère chargé des transports
DGITM / DST / PTF /
Bureau du transport fluvial
Tour Séquoïa
1 Place Carpeaux
F-92055 Paris la Défense Cedex 04
+33 (0) 1 40 81 15 10 Ptf3.Ptf.Dst.Dgitm@developpement-durable.gouv.fr PTF3 installation radar de navigation;
indicateur de vitesse de giration;
appareil AIS Intérieur;
moteur
NL Dienst Wegverkeer (RDW) Europaweg 205
NL-2711 ER Zoetermeer
PO Box 777
NL-2700 AT Zoetermeer
0900 9739
+31 598 39 33 30
info@rdw.nl RDW tachygraphe
NL Inspectie Leefomgeving en Transport (Scheepvaart) - Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart
(voor CCR II motoren)
Zwijndrecht – Scheepvaart
Rijksinspectiekantoor
Westelijke Parallelweg 4
NL-3331 EW Zwijndrecht
Postbus 16191
NL-2500 BD Den Haag
+31 (0)88 489 00 00 binnenvaart@ilent.nl ILT installation radar de navigation;
indicateur de vitesse de giration;
appareil AIS Intérieur;
moteur